دستگاه اکسیژن ساز ایرانی برند اکساز

توضیحات

دستگاه اکسیژن ساز خانگی اکساز

هوای محیط از %78 نیتروژن، %21 اکسیژن و حدود یک درصد گازهای دیگر تشکیل شده است، عملکـرد
دستگـاه اکسیـژن سـاز به این صورت است که هوای محیط توسـط کمپرسـور مکیده و بعـد از گـذر از
فیلترهای مختلف به مخـازن زئولیـت می رسد. در این مخـازن طی فرآینـدی اکسیـژن ذخیـره و بقیـه
گاز ها توسط شیر تخلیه خارج می شود و اکسیژن ذخیره شده با خلوص بالا در اختیار بیمار قرار می گیرد
،دستگاه اکسیژن ساز خانگی اکساز با خروجی 5 لیتر در دقیقه محصول مناسبی جهت استفـاده در منـازل
کلینیک ها و بیمارستان ها می باشد. طـراحی و ساخت قطعات این محصـول توسط شرکت سهند بهسـاز
طب جـم به صورت بومی در داخـل کشـور انجـام شده و در منطقـه ویژه اقتصـادی سلفچـگان تولیـد
شده و به بازار عرضه گردیده است.

کاربرد دستگاه اکسیژن ساز برای درمان بیماری های ریوی و قلبی

آسم، ذات الـریه، آپنه خـواب، فیبروز کیستیـک و آسیب دیدگی دستگاه تنفـسی، انسداد مزمن ریـوی
دیسپلازی برونکوپه (ریه های تکامل نیافته نوزادان) و نارسایی های قلبی که به دستور پزشـک ،(COPD)
معالج تجویز می گردد.

برند:Oxas
تماس با ما